Milosz Sieracki
Milosz Sieracki 21 Aug 2020
32

Up next

Smart Trade Coin
30 Jun 2021
Smart Trade Coin
videoadmin · 592 Views

My Earining in Smart Trade Coin GO Cryptocurrency trading bot Kolejny raport PL

427 Views

https://youtu.be/Ey3J74vPeWw

Nowy raport z pracy moich botów z ostatnich 10 dni.
Licząc wszystkie dni zarobiłem 35,51 $. Jak dla mnie to dobry tydzień, pomimo korekty na rynku kryptowalut, narzędzia smart trade przynoszą zysk. Dodatkowe pieniądze za 0 minut pracy;). Czy to dużo ? ocenę pozostawiam Tobie. Ja wole mniej zarobić ale pewnie niż niby dużo ale wcale ;).

Zacznij zarabiać ze mną już dziś :
https://go.smarttradecoin.com/?hash=4...

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na mojej stronie:
https://www.sierackimilosz.com/stc-trade

Jedna z największych giełd kryptowalut w Europie - CoinDeal
https://coindeal.com/ref/32AC
https://www.sierackimilosz.com/coinde...

Jedna z największych giełd kryptowalut na świecie Binance Exchange
https://www.binance.com/en/register?r...
https://www.sierackimilosz.com/binanc...

Przeglądarka ładujący strony do 8x szybciej od najpopularniejszych przeglądarek ! Brave Browser
https://brave.com/?ref=sie055/
https://www.sierackimilosz.com/braveb...

Funkcjonowanie botów kryptowalut STC opiera się również na aktywności ekspertów w obszarach pozagiełdowych. Śledząc ruchy lub wydarzenia, można przewidzieć nastroje konsumentów oraz ich wpływ na rynek i kursy walutowe.
Handel botem STCGO ma ogromną przewagę w porównaniu z umiejętnościami ludzi. Boty mogą jednocześnie śledzić tysiące sygnałów z rynków kryptowalut i wybierać najkorzystniejsze rozwiązanie. Ręczne wykonywanie takich zadań zmusiłoby traderów do całodobowej aktywności.


Masz jakieś pytanie odnośnie bota ? napisz do mnie [email protected]

Oto zasady korzystania z serwisu sierackimilosz.com Decyzje inwestycyjne zawsze podejmujesz samodzielnie lub z pomocą licencjonowanego doradcy finansowego! Witryna SIERACKIMILOSZ.com to prywatny blog poświęcony edukacji finansowej ludzi na całym świecie. Treść artykułów, wszelkie teksty, prezentacje, nagrania audio i wideo w domenie i subdomenach sierackimilosz.com, a także w sieciach społecznościowych (YouTube, FaceBook, Instagram, Twitter i inne) mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Nie są to zalecenia w rozumieniu prawa żadnego kraju na świecie. W związku z powyższym autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych w materiale, jak również w materiałach instruktażowych.

Ryzyko inwestycyjne Prowadzenie działalności gospodarczej, zarabianie, inwestowanie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje w nieruchomości, giełdę, giełdy walutowe, kryptowaluty, startupy, firmy dzielące się przychodami, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Nie inwestuj własnych pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie domowego budżetu, zmianę poziomu życia lub problemy finansowe. Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji podejmujesz samodzielnie.

⁣New report on the work of my bots from the last 10 days.
Counting all the days, I made $ 35.51. It's a good week for me, despite the correction on the cryptocurrency market, smart trade tools bring profit. Extra money for 0 minutes of work;). Is that a lot? I leave the evaluation to you. I prefer to earn less, but probably than much, but not at all;).

Start earning with me today:
https://go.smarttradecoin.com/....?hash=4d6c2313ca57dd

More information about the project can be found on my website:
https://www.sierackimilosz.com/stc-trade

One of the largest cryptocurrency exchanges in Europe - CoinDeal
https://coindeal.com/ref/32AC
https://www.sierackimilosz.com/coindeal-exchange

One of the largest cryptocurrency exchanges in the world, Binance Exchange
https://www.binance.com/en/register?ref=B7WALA1E
h⁣ttps://www.sierackimilosz.com/binance-exchange

Browser that loads pages up to 8x faster than the most popular browsers! Brave Browser
https://brave.com/?ref=sie055/
https: //www.sierackimilosz.com/bravebrowser


⁣The functioning of STC cryptocurrency bots is also based on the activity of experts in over-the-counter areas. By tracking movements or events, you can predict consumer sentiment and how it will affect the market and exchange rates.
Trading an STCGO bot has a huge advantage compared to human skills. Bots can simultaneously track thousands of signals from the cryptocurrency markets and choose the best solution. Performing such tasks manually would force traders to be active around the clock.


Do you have any question about the bot? write to me [email protected]

These are the rules for using the sierackimilosz.com website. You always make investment decisions yourself or with the help of a licensed financial advisor! SIERACKIMILOSZ.com is a private blog dedicated to financial education of people around the world. The content of the articles, all texts, presentations, audio and video recordings in the domain and subdomains of sierackimilosz.com, as well as in social networks (YouTube, FaceBook, Instagram, Twitter and others) are for informational and educational purposes only. They are not recommendations under the laws of any country in the world. In connection with the above, the author is not responsible for any investment decisions made on the basis of the content contained in the material, as well as in the instructional materials.

Investment risk Doing business, earning, investing and multiplying money (real estate investments, stock exchanges, currency exchanges, cryptocurrencies, startups, revenue-sharing companies, forex, bank deposits, mutual funds and any other type of investment) involves the risk of losing some or all invested capital. Do not invest your own money, the loss of which would drastically deteriorate your household budget, change your standard of living or financial problems. You make your own decisions about making any investment.

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next

Smart Trade Coin
30 Jun 2021
Smart Trade Coin
videoadmin · 592 Views